Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

เรานำโซฟาจากintexมานำเสนอ

 

ผมแนะน่าว่าหากเราคิดว่าเราไม่อยากวิเคราะห์หรือดีดตามหุ้นด้วยตนเอง ร้าน ขาย โซฟา ปรับ นอน ผมแนะฟ้าให้ลงทุนผ่าน “กองทุนรวม” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญดูแลหุ้นพอร์ทการลงทุนให้เรา ซึ่งในประเทศที่'พ้ฒนาแล้ว เงินลงทุนส่วนใหญ่ของ ประชากรก็อยู่ในรูปของกองทุนรวม และผมเชื่อว่าในอนาคตของประเทศไทยก็จะเป็นไปตามทิศทางนั้นเช่นถ้น

แต่แม้ว่าข้อดีของกองทุนรวมก็คิอมีผู้บรืหารมืออาชีพลงทุนให้เรา และโซฟาปรับนอน มีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นที่ นักวิเคราะห์ใด้ด้ดสรรมาแล้ว แต่เราก็ต้องยอมรับว่าพอร์ทการลงทุนที่ผ่านกองทุนรวม ก็คิอการถือหุ้นกระจายออกไป หลายด้ว ซึ่งแม้ว่าตอนขาดทุนหรือหุ้นตกอาจจะไม่เจ็บหนัก แต่ในช่วงขาขึ้นหรือปที่ผลประกอบการหุ้นบางด้วทาได้ดี ผลที่ออกมาก็จะไม่ชัด เพราะการถือแบบกระจายด้วฃองกองทุนนั้นเอง

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องไม่ลืมว่า การลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงรายลัน ลังหวะการเข้าซื้อ ก็กังเป็นเรื่องที่สำคญ่อยู่เหมือนเดิม เพราะถ้าเราเข้าซื้อในขณะที่พอร์ทกองทุนมีราคาตํ่าจากสภาวะหุ้นขาลง เราก็จะสามารถเก็บถึนปนผลของกองทุนและท่ากำไรได้ซึ่งตรงข้ามถ้บการเข้าซื้อกองทุนในลันที่หุ้นร้อนแรงเช,นถ้น นอกเหนือไปจากนี้ เราก็ย่งิสามารถดูผลงานย้อนหลังของกองทุนได้ ท่าให้โซฟาปรับนอน โลตัส เราสามารถด้ดเลือกกองทุนที่เหมาะสมถ้บ เราที่สุด หรืออาจจะกระจายเป็นหลายๆ กองก็ได้ตามความพอใจ

และผมเชื่อว่า การรอคอย “ลังหวะเวลาที่เหมาะสม” หรือวิกฤตการณ์ที่ท่าให้หุ้นมีราคาถูก ม้นอาจจะต้องรอ ยาวนาน จนหลายๆคน คิดว่า เราปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้ท่าอะไรเลย เราควรจะต้องลงทุนอะไรสักหน่อยไม๊ ผมจึงมีอิกวิธีหนึ่งที่ผมอยากแนะน่าให้ท่าควบคู่ถ้นไป ส่าหรับการออมที่ประสบความสำเร็จ ก็คิอ การทยอย ซื้อทุกเดือน หรือที่เรารู้ลักกันในชื่อ Dollar Cost Average หรือ DCA ซึ่งผมได้รับการโซฟาปรับนอน ราคาถูก ยืนกันจากที่ปรึกษาทางการเงิน หลายๆท่าน ว่าเป็นวิธีที่ดีและท่านนั้งหลายเหล่านั้นก็ใช้อยู่ เนื่องมาจากในระยะยาวนั้น ผลตอบแทนจากตลาด หลักทรัพย์จะอยู่ที่ 8-12% ซึ่งเป็นอ้ตราผลตอบแทนที่น่ายืนดีสำหรับการลงทุนโดยมีความเสี่ยงค่อนข้างตํ่ากว่าเข้า ลงทุนหุ้นรายด้ว แต่เน้นยํ้าว่าต้องเป็นการลงทุนประหนึ่งเป็นการออมระยะยาว นอกจากนี้กังได้สิทธิพิเศษทางการ ลดหย่อนภาษีอิกด้วยครับ (ขณะที่เขียนหนังสิอฉกับนี้ การลงทุนใน RMF และ LTF ใช้ลดหย่อนภาษีได้) โดยที่เราเองก็ อาจโซฟาปรับนอน index จะเก็บเงินออมส่วนหนึ่งไว้ทุ่มซื้อในช่วงระหว่างเกิด “วิกฤต” ที่ท่าให้หุ้นมีราคาถูกก็ได้